DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR - vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Izricanje posebne mere zabrane obavljanja delatnosti nadziranog subjekta
13 Ovlašćenje inspektora da vrši uvid u program za elektronsko poslovanje
  Inspekcija rada
16 Inspekcijski nadzor udaljenja zaposlenog sa rada
21 Kontrola poslodavca u slučaju nastanka povrede na radu zaposlenog
25 Prekršajna odgovornost agencije ako ustupa zaposlene suprotno odredbama Zakona o agencijskom zapošljavanju
  Poreska inspekcija
28 Kontrolne liste Poreske uprave
  Turistička inspekcija
31 Inspekcijski nadzor pružanja usluga u ugostiteljskom objektu
  Sanitarna inspekcija
36 Sanitarni nadzor u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Prosvetna inspekcija
38 Disciplinska odgovornost učenika
51 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
53 Godišnji izveštaj o radu DRI za prethodnu (2021) godinu
57 Pogrešna postupanja u popisu kod budžetskih korisnika iz delokruga rada ovlašćenog lica
77 DIREKTOR - vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
61 PRAVNO POSLOVANJE
63 Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike
65 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
67 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
69 Kakve ekonomske trendove možemo očekivati u Republici Srbiji u 2023. godini?
79 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
90 Aktuelnosti
105 MENADŽMENT U PRAKSI
126 SWOT analiza - alat strategijskog menadžmenta
111 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
112 Zarade i druga primanja
113 Doprinosi
115 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
116 Kamate
117 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU I FEBRUARU 2023.
118 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2023. godine
127 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2023. godine
130 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2023. godine
132 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2023. godine
135 Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2023. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor