DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Inspekcijski nadzor rasporeda radnog vremena zaposlenih
16 Inspekcijski nadzor otkaza ugovora o radu od strane poslodavca
25 Kontrola upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
30 Obaveza poslodavca da prijavi sve povrede na radu i da vodi evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
32 Prekršajna odgovornost agencije za zapošljavanje ukoliko sa poslodavcem korisnikom ne zaključi ugovor o ustupanju zaposlenih
  Poreska inspekcija
36 Poreska kontrola obračuna i uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  Tržišna inspekcija
41 Inspekcijska kontrola prometa na malo putem interneta
  Građevinska inspekcija
46 Obaveze investitora i izvođača radova
  Zdravstvena inspekcija
51 Kontrola ispunjenosti uslova za početak rada laboratorije
55 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
57 Nepravilnosti u poslovanju visokoškolskih ustanova u oblasti rashoda za zaposlene prema izveštajima DRI
  Kontrola javnih nabavki
64 Izmena ugovora o javnoj nabavci
67 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
69 PRAVNO POSLOVANJE
70 Izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
72 Obaveze i odgovornosti direktora u privatnom i javnom sektoru
77 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
78 Uticaj eksternih vanrednih ekonomskih okolnosti na ekonomiju Srbije
88 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
99 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2022. godine
106 Aktuelnosti
117 MENADŽMENT U PRAKSI
119 Prednosti internet trgovine
125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
126 Zarade i druga primanja
127 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
127 Kamate
129 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2022.
131 Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2022. godine
135 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2022. godine
137 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2022. godine
140 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2022. godine
142 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor