PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Godišnji odmor u 2021. godini
  Socijalno osiguranje
32 Komentar dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
33 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
39 JAVNE NABAVKE
40 Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
44 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
48 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
55 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
57 Postupanje poslodavca kad više izvršnih poverilaca stekne pravo na namirenje na zaradi zaposlenog
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
61 Kontrola prisutnosti na radu obradom biometrijskih podataka zaposlenih
  Obaveza arhiviranja dokumentacije
64 Odgovori na pitanja iz oblasti obaveze arhiviranja dokumentacije
  Zdravstvo
67 Dopunski rad zdravstvenih radnika koji rade sa skraćenim radnim vremenom
  Privredna društva
69 Pretvaranje duga privrednog društva u osnovni kapital
  Budžetski sistem
72 Prodaja stvari, odnosno pokretne imovine iz javne svojine
  Poreski propisi
76 Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radni odnosi
82 Elektronsko poslovanje
83 Trgovina
  Sudska praksa
84 Radni odnosi
90 Sprečavanje zlostavljanja na radu
91 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
93 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
98 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
98 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
99 Komentar izmene i dopuna Zakona o osiguranju
103 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
104 Aktuelnosti iz određenih oblasti
104 Javne nabavke
104 Izvršni postupak
105 Budžetski sistem
105 Državna uprava i lokalna samouprava
106 Kultura
107 Ugostiteljstvo i turizam
107 Statistika i arhiv
108 Rokovi poslovnh obaveza - maj 2021. godine
111 AKTUELNI POSLOVNI PODACI
113 Zarade i druga primanja
120 Doprinosi
122 Potrošačke cene i inflacija
124 Kamate
125 Ostali aktuelni podaci
126 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
131 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
133 KALENDARI OBAVEZA
135 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
137 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2021. godine
139 Kalendar poreskih obaveza za maj 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik