REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2022. godinu
9 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2022. GODINU (SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE)
9 I UVOD
11 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
12 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
13 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
15 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
17 II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
18 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
20 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice
21 A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
125 B. Kapitalni dobici i gubici
141 III PORESKO KONSOLIDOVANJE
143 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
144 IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU I AKONTACIJE ZA 2023. GODINU
144 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
148 1.1. Poreski kredit u skladu sa čl. 48, 48a i 50k ZPDPL
156 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL
162 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL
166 1.4. Poreski kredit u skladu sa članom 50k ZPDPL
168 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2023. godinu
170 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2023. godine
171 2.2. Poresko konsolidovanje
171 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
173 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u Obrascu PDP
173 3.1. Konačna poreska obaveza za 2022. godinu
174 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2023. godinu
176 PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA (SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP)
176 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
177 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1
177 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
177 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ
179 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
184 NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2022. GODINU
186 1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje
186 1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne) podležu oporezivanju
189 2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 -
190 2.1. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
191 2.2. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
193 3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP -
196 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2022. GODINU I AKONTACIJE ZA 2023. GODINU (SASTAVLJANJE PB 2 I PPDG-1S)
196 I UVOD
196 1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja
197 2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda
197 2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda
226 3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit
226 4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze
228 II UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI ZA 2022. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 -
261 III UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE ZA 2022. GODINU I AKONTACIJE ZA POREZ, ODNOSNO ZA POREZ I DOPRINOSE ZA 2023. GODINU U OBRASCU PPDG-1S
262 1. Obrasci koji se podnose kao prilozi uz poresku prijavu PPDG-1S
264 2. Sadržaj poreske prijave PPDG-1S
265 3. Način popunjavanja poreske prijave PPDG-1S
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor