REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
9 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
11 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
11 1. Za elektronske fakture predviđeno je devet poreskih kategorija
11 2. Objavljena je Lista korisnika sistema elektronskih faktura
11 3. Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture / avansne fakture po plaćenoj profakturi
12 4. Dodatno objašnjenje za izdavanje elektronskih faktura za transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV
12 5. Novine u izdavanju računa imaocu korporacijske kartice
13 6. Izvršene su izmene podataka o načinu plaćanja koji se navodi na fiskalnom računu
14 7. Nove delatnosti koje su oslobođene od evidencije prometa na malo i primljenih avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja
14 8. Objavljeno je novo Tehničko uputstvo u vezi sa funkcionalnošću ESIR-a ili L-PFR-a
14 9. Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte
15 10. Stupanje na snagu i početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Marokom
16 11. Potvrde o rezidentnosti Hong Konga izdaju se samo u papirnoj formi
16 12. Potvrde o rezidentnosti Estonije mogu biti izdate u papirnoj formi, kao i u elektronskom formatu
16 13. Prosečna zarada za februar 2022. godine
17 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
18 UVOD
23 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE KAO NOVINA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
23 1. Pravni okvir primene elektronske fakture
23 2. Obveznici primene elektronske fakture
26 3. Obaveza izdavanja elektronske fakture
27 4. Rokovi početka obavezne primene elektronske fakture
28 5. Tumačenje E-fakture u procesu elektronskog poslovanja
36 6. Definisanje sistema elektronskih faktura - SEF-a
37 7. Načini pristupanja SEF-u
40 8. Registracija subjekta prometa u SEF-u
44 9. Registracija subjekta prometa na portalu E-faktura
47 10. Podela ovlašćenja i podešavanja za rad u SEF-u
51 11. Kreiranje E-fakture u SEF-u
73 12. Elektronsko evidentiranje PDV u SEF-u
77 13. Rokovi za elektronsko evidentiranje obračuna PDV
78 14. Potvrda prijema i validnosti E-fakture
79 15. Čuvanje i arhiviranje E-fakture
80 16. Rokovi plaćanja faktura u papirnom obliku u kojima su KJS dužnici, a poverioci nemaju obavezu registracije u SEF-u
81 17. Centralni registar faktura - CRF
82 18. Sistem upravljanja fakturama - SUF
85 SISTEM ULAZNIH FAKTURA U PAPIRNOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU - SISTEM PROVERA
96 PROVERA VERODOSTOJNOSTI IZLAZNE FAKTURE KAO RAČUNOVODSTVENOG DOKUMENTA
100 ODGOVORI NA SPORNA PITANJA POSTAVLJENA NA IPC WEBINARIMA
120 MODELI AKATA
120 Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
125 Pravilnik o načinu rada sa elektronskim fakturama
127 Odluka o uvođenju identifikacione odluke
128 REGISTAR PROPISA
129 NOVA FISKALIZACIJA
131 E - fiskalizacija: Novo Tehničko uputstvo za funkcionalnost esir-a ili l-pfr-a i poslednje izmene podzakonskih akata
143 Službena mišljenja - Fiskalizacija
151 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
153 Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u razvoj
159 ZARADE I DRUGI PRIHODI
161 Olakšica po osnovu zarade lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja
171 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
173 Zarade i druga primanja
179 Ostali aktuelni podaci
180 Srednji kursevi stranih valuta u 2022. godini
181 KALENDAR OBAVEZA U MAJU 2022.
183 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2022. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor