Verzija 12 - 4. decembar 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 108/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 107/2023 od 1.12.2023. godine:

 • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte (prečišćen tekst)
 • Uredba o načinu i modalitetima izračunavanja troškova koji su nastali kao direktan rezultat saobraćanja voza (prečišćen tekst)
 • Uredba o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila (prečišćen tekst)
 • Odluka o utvrđivanju Gradine u Radaljevu i Trešnjevici za arheološko nalazište
 • Odluka o utvrđivanju Jablanice u selu Pleš za arheološko nalazište
 • Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca, kao i načinu izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (prečišćem tekst)
 • Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi
 • Pravilnik o kvalitetu i hemijskom sastavu prirodnog gasa koji se preuzima i isporučuje sa dela transportnog sistema
 • Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utvrđivanju reprezentativnosti udruženja u kulturi

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

 • BUDŽET br. 22 - 1. decembar 2023. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Porez na dohodak građana

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažuriran je segment:

  SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA
  Srednji kursevi stranih valuta za NOVEMBAR 2023. godine

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.