Verzija 12.02 - 7. decembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 86/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 86/2019 od 6.12.2019. godine:

 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćen tekst)
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (prečišćen tekst)
 • Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst)
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst)
 • Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (prečišćen tekst)
 • Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (prečišćen tekst)
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (prečišćen tekst)
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (prečišćen tekst)
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama (prečišćen tekst)
 • Zakon o agencijskom zapošljavanju

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.