Verzija 2.10 - 22.2.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 11/2019

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 6 - u pripremi:

PORESKI SISTEM
Porez na dohodak građana
• Obaveštenje Poreske uprave o novim šiframa vrste prihoda sa olakšicom kod podnošenja poreske prijave za porez po odbitku - Obrasca PPP-PD od 1. januara 2019. godine

RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
• Dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu

FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Platni promet
• Dopuna Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura
Likvidacija i stečaj
• Postupak sprovođenja prinudne likvidacije nad 22.400 privrednih društava
Elektronsko poslovanje
• Procedura prijema elektronskog dokumenta - ulazna dokumentacija (sa modelom)
• Digitalna transformacija kao neophodnost savremenog poslovanja

Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 6 - u pripremi:

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
• AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje

PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
• Uslovi i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
• Mogućnost vođenja elektronske evidencije u prosveti - obavezne evidencije o ustanovi, učenicima (deci) i zaposlenima
Ostale delatnosti
• Donet je Pravilnik o listi mera prevencije stvaranja otpada
• Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine - odredbe Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA 
3.1. Index potrošačkih cena u 2019. godini
3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Ažuriran je segment KAMATE, deo:

• Kamate po stopama potrošačkih cena

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.