Verzija 9.07 - 17. septembar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 116/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", 116/2020 od 16.9.2020. godine:

  • UREDBA o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
  • ODLUKA o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (prečišćen tekst)
  • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine
  • ODLUKA o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
  • ODLUKA o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
  • UPUTSTVO o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Porezi na imovinu

► U priručniku PDV - propisi i praksa ažurira se:

• Pregled dobara i usluga koji se (ne) smatraju prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.