Verzija 5.10 - 27. maj 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 77/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 6 - u pripremi:

  JAVNE NABAVKE
  • Centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi u 2021. godini

  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
  • Dokaz o neousuđivanosti kao obrada podataka o ličnosti prilikom konkurisanja i prijema u radni odnos

  SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
  • Radni odnosi
  • Bezbednost i zdravlje na radu

   

  PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

  Nije bilo izmena.

   

  RAČUNAR - obračun kamata

  Nije bilo izmena.

   

  Modeli OPŠTIH AKATA

  Nije bilo izmena.

   

  Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

  Nije bilo izmena.