Verzija 3.17 - 27. mart 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 42/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Porez na dobit pravnih lica
- Porezi na imovinu
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti naknade za korišćenje javnih dobara

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti carinskog poslovanja

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.