Verzija 12 - 3. decembar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 116/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 116/2021 od 2.12.2021. godine:

 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i o načinu njegovog dostavljanja
 • Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država sa posebnim rizikom od zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaje se tekst u časopis PRAVNIK br. 12 - u pripremi:

  RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
  • Nova prava i obaveze za zaposlene u AP i JLS

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažurirani su segmenti:

  4. KAMATE
  4.6. BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažuriran je segment:

  KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM
  Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za DECEMBAR 2021. godine

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.