Verzija 7.07 - 28. jul 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 75/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 75/2021 od 27.7.2021. godine:

 • Uredba o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici
 • Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Kovačevića pećina"
 • Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar"
 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2022. godini
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje investicionim fondovima (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove (prečišćen tekst)
 • Odluka o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.