OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU BESPLATNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA
u 2023. godini

IPC pored svojih izdanja stručne literature (časopisi i elektronski paketi) pruža i telefonske konsultacije koje su besplatne za IPC pretplatnike za 2023. godinu, ali nisu neograničene.

Kako bi izbegli određene nedoumice u vezi sa brojem besplatnih telefonskih konsultacija, napominjemo da broj besplatnih konsultacija zavisi, pre svega, od vrste (cene) ugovorene pretplate na IPC izdanja, od dinamike plaćanja ugovorene pretplatne cene i toga da li tokom godine pretplatnik prisustvuje IPC webinarima, treninzima i višednevnim savetovanjima sa plaćenom kotizacijom.

Takođe, želimo da naglasimo da u slučaju da se insistira na pisanom odgovoru, takav odgovor će se računati kao 2 (dve) telefonske konsultacije.

Ukupan broj mogućih besplatnih telefonskih konsultacija se računa zbirno za 2022. i 2023. godinu.

Svaki pretplatnik, u svakom trenutku na sopstveni zahtev, može dobiti presek stanja ukupno dozvoljenih besplatnih konsultacija, koliko je konsultacija do tada iskorišćeno i koliko konsultacija još može koristiti do 31.10.2023.

Želimo da naglasimo da pored redovnog dobijanja časopisa i korišćenja IPC elektronskih paketa, od 1. januara 2023, IPC pretplatnici imaju pravo i na 10 besplatnih IPC webinara na kojima, takođe, mogu postavljati pitanja, a koja ne spadaju u besplatne telefonske konsultacije. Prvi ovakav webinar održali smo 24. januara za privredna društva, odnosno 26. januara 2023. za budžetske korisnike.


IPC d.o.o. - komercijalna služba

Osoba za kontakt:

Danijela Petrović

tel: 011/366-0071 ili e-mail: office@ipc.rs