IPC obuka za SJN

OBUKA za obavljanje poslova i POLAGANJE ISPITA
za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

14. i 15. decembar 2023.

Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

CILJ OBUKE:

Izmenama Zakona o javnim nabavkama koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine, propisano je da član komisije za javnu nabavku obavezno mora biti službenik za javne nabavke.

Službenik za javne nabavke mora biti lice adekvatno obučeno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i da poseduje odgovarajući sertifikat koji izdaje Kancelarija za javne nabavke na osnovu provere znanja.

Cilj obuke za obavljanje poslova i polaganje stručnog ispita je da učesnike pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke kod Kancelarije za javne nabavke kao i da ih dodatno obuči za obavljanje poslova javnih nabavki.

Program praktične pripreme je u potpunosti sačinjen u skladu sa Pravilnikom o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju registra službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 93/2020 i 21/2021), kojim je definisan način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka traje ukupno 16 časova i podeljena je u dva dana.

Materijal za obuku je priručnik za javne nabavke (Pravnik br. 6a).

Po završetku obuke dobija se potvrda o završenoj praktičnoj pripremi za obavljanje poslova i polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:

Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

PREDAVAČI:

Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a

PROGRAM I SATNICA OBUKE

  14. decembar - I dan
9.30h Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
Predmet javne nabavke i pojmovi
Naručioci
Načela javne nabavke
10.30h Pragovi
Izuzeci od primene ZJN
Evidentiranje i izveštavanje o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje i izuzetim nabavkama
Mešovita nabavka i rezervisane javne nabavke
11.30h Pauza za kafu
11.50h Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
Podela nabavke u partije
Zaštita podataka, dokumentacija, evidentiranje postupka, jezik i valuta
Komunikacija u postupku javne nabavke
Sprečavanje korupcije i sukob interesa
12.50h Plan javnih nabavki
Otvoreni postupak
Restriktivni postupak
Konkurentni postupak sa pregovaranjem
Konkurentni dijalog
13.50h Ručak
14.50h Partenrstvo za inovacije
Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
Minimalni broj kandidata u određenim postupcima
15.50h Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
16.50h KONTROLNI TEST I
  15. decembar - II dan
9.30h Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
Dokazivanje kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
10.30h Priprema i pokretanje postupka javne nabavke
Konkursna dokumenatcija - priprema, objavljivanje, izmene i dopune
Rokovi (određivanje i računanje) i oglasi o javnoj nabavci
11.30h Pauza za kafu
11.50h Tehničke specifikacije
Kriterijumi za dodelu ugovora
Ponuda podnošenje, važenje, prijem i otvaranje
12.50h Stručna ocena ponuda i izveštaj o postupku nabavke
Dodela ugovora i obustava postupka
Zaključenje, izvršenje i izmena ugovora o javnoj nabavci
13.50h Ručak
14.50h Zaštita prava u postupku javne nabavke
15.50h Sektorske delatnosti
Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
Prekršajna odgovornost
16.50h KONTROLNI TEST II
18.00h ZAVRŠETAK OBUKE I PODELA UVERENJA

KOTIZACIJA za OBUKU

KOTIZACIJA za OBUKU za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE
(u kotizaciju su uključeni: izvođenje obuke, materijal za obuku i dva ručka u restoranu)
CENA
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA OBUKU za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za JAVNE NABAVKE za 2024. godinu (elektronski paket IPC.JaN ili časopis Pravnik) 18.000,00 + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike 27.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1450Prijava