IPC online TRENING
10. decembar 2021. godine


DODATNE OBAVEZE ZA TRGOVCE prema NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

Primena od 19. decembra 2021. godine

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Trening je namenjen:
Pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, prodaje roba i usluga, turizma, kao i zaposlenima i drugim licima koji su u kontaktu sa potrošačima.
Cilj treninga:
Upoznavanje sa novinama u ZZP, o novim obavezama trgovaca, mogućnostima ali i obavezama potrošača, te kako izbeći inspekcijske kontrole i sudske sporove, ali i kako se snaći u njima. Istovremeno, nove obaveze trgovaca prema ZZP detaljno ćemo obraditi i iz ugla Zakona o trgovini (ZOT), zbog njihove korelacije. Takođe, kroz različite primere iz prakse približićemo celokupnu materiju zaštite potrošača, sa ciljem unapređenja poslovanja trgovaca s jedne strane, ali i obezbeđenja zadovoljnog potrošača s druge strane.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 10. decembar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a

TEME TRENINGA

10.00h

UVOD U NAJZNAČAJNIJE NOVINE U ZZP

- uvođenje registra "Ne zovi"
- uvođenje obaveze izrade proračuna za pružanje usluga čija je vrednost veća od 5.000 dinara
- uspostavljanje evidencije potro ačkih sporova
- unapređenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
- uvođenje prekršajnih naloga i postupak inspekcijskog nadzora
- značaj udruženja i saveza za zaštitu potrošača

 

NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA I PRAVA IZ UGOVORA KOJI SADRŽE NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE

- oblici poslovne prakse koji se smatraju obmanjujućom poslovnom praksom
- oblici poslovne prakse koji se smatraju nasrtljivom poslovnom praksom
- ugovorne odredbe koje se smatraju nepravičnim ugovornim odredbama
- ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije

 

OBAVEZE TRGOVCA NA PRODAJNOM MESTU I KOD PRODAJE NA DALJINU

- odustanak od ugovora (prava i obaveze trgovca i potrošača, izuzeci, postupak)
- oglašavanje i slanje nenaručenih pošiljki
- saobraznost robe i garancija
- prijem reklamacija (osnov i evidencija)
- način rešavanja i rokovi za rešavanje reklamacija
- osvrt na reklamacije koje mogu nastati u vezi sa turističkim uslugama

12.00h Pauza
12.15h

OBAVEZE TRGOVCA KOD PRUŽANJA USLUGA I KOD USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA

- zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, specifičnosti kod ugovaranja turističkog putovanja
- specifičnosti kod usluga od opšteg ekonomskog interesa

 

REŠAVANJE SPORA SA TRGOVCEM I ZAŠTITA PRAVA I INTERESA POTROŠAČA

- obraćanje potrošača trgovcu
- postupak vansudskog rešavanja spora
- sudski spor između trgovca i potrošača (sa pravom na naknadu štete) i arbitraža

 

PRIMERI IZ PRAKSE

13.30h ODGOVORI na PITANJA postavljena pre treninga i pitanja postavljena tokom trajanja treninga

DODATNE OBAVEZE ZA TRGOVCE prema NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA
Primena od 19. decembra 2021. godine

Trgovci i potrošači u svom odnosu imaju određena prava i obaveze, s kojima neretko obe strane nisu dovoljno upoznate. Rezultat ovakve neupućenosti u propise koji ih obavezuju, a naročito trgovce, su visoke novčane kazne, inspekcijske kontrole, dugi i skupi sudski sporovi.

Informisan i upućen trgovac je onaj koji zna koja su njegova prava i obaveze prema potrošaču, što direktno utiče na unapređenje njegovog poslovanja.

Pored postojećih, novim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), utvrđene su i dodatne obaveze za trgovce, prilikom prometa roba i usluga. Poseban značaj dat je vansudskom rešavanju problema između trgovaca i potrošača, koje ćemo posebno obraditi na ovom treningu.

KOTIZACIJA za online TRENING

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 4.900,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga
9.900,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1227


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 8. decembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava