IPC WEBINAR

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2020/21. godinu

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

Primena NOVIH MSFI

PDV NA RASHOD i MANJAK dobara

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2020. godinu

Primena PORESKIH OLAKŠICA

NOVINE u oblasti SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 6. novembar 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu I POPIS IMOVINE I OBAVEZA
  NOVINE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
  - Pripreme i sprovođenje popisa za 2020. godinu
  - Pripreme za vrednovanje prihoda
  - Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja
  - Primena novih MSFI (sa posebnim akcentom na MSFI 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima i MSFI 16 - Lizing)
  - ODGOVORI NA PITANJA
11.40h Pauza
11.50h PDV NA MANJAK, RASHOD DOBARA I OTPIS OSNOVNIH SREDSTAVA
  - Osnov za oporezivanje određenog rashoda i manjka dobara
  - Poreska osnovica i stopa PDV za nedozvoljeni rashod dobara
  - Rashod dobara koji ne podleže PDV (dozvoljeni rashod)
  - Rashod osnovnih sredstava
  - Manjak dobara koji je utvrđen po godišnjem popisu i obaveza (ne)obračunavanja PDV
  SPECIFIČNOSTI KOD SASTAVLJANJA PORESKOG BILANSA ZA 2020. GODINU
  - Obračun poreske amortizacije u 2020. godini
  - Ispravka vrednosti potraživanja i direktan otpis potraživanja
  - Priznavanje rashoda u poreskom bilansu...
12.50h PRIMENA PORESKIH OLAKŠICA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
  - Važenje olakšica - mogućnost produženja
  - Uslovi za korišćenje olakšica (inovaciona delatnost, novozaposlena kvalifikovana lica, lica sa invaliditetom ...)
  - Podnošenje zahteva za povraćaj poreza i doprinosa zbog korišćenja fiskalnih pogodnosti
13.20h NOVINE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (ZSPNFT)
  - Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje da li je obveznik dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice i zamenik imaju licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica prema ZSPNFT
  - Sadržina i način polaganja stručnog ispita i sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenih lica i zamenika prema ZSPNFT - rok 1. januar 2021. godine
  - Indikatori za računovođe, revizore i faktoring za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma
13.50h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020/21. godinu i prvih 100 NEPRETPLATNIKA BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 22) 3.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1136


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 4. novembra na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


VAŽNA NAPOMENA!!!
Ukoliko niste u mogućnosti da pratite uživo IPC.Webinar, ipak se prijavite na e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658 s obzirom da je za IPC PRETPLATNIKE obezbeđen snimak webinara.


Prijava