IPC webinar - IFISuP u praksi + SPIRI / BESPLATNO za SVE UČESNIKE

IPC WEBINAR za OSNOVNE ŠKOLE i VISOKO OBRAZOVANJE

IFISuP u praksi + SPIRI

IFISuP - Rad u aplikaciji IFISuP i izmene finansijskog plana kroz izmene aproprijacija

(Uputstva za praktičan rad u aplikaciji IFISuP za ustanove osnovnog i visokog obrazovanja
koje za sada nisu uključene u SPIRI, a počele su sa primenom IFISuP)

SPIRI - Uputstva za početak praktičnog rada u digitalnoj platformi - korak po korak

15. maj 2024. od 10h - repriza

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

DATUM WEBINARA

  • 15. maj 2024. od 10h - repriza

PREDAVAČI

  • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h IFISUP - PRAKTIČAN RAD U APLIKACIJI IFISuP I IZMENE FINANSIJSKOG PLANA KROZ IZMENE APROPRIJACIJA
- Struktura i elementi programskog budžeta, izrada predloga finansijskog plana, usvajanje finansijskog plana, izmene finansijskog plana
- Načini unosa i podnošenja zahteva za promenu aproprijacija u IFISuP i to:
   - za promenu aproprijacije na izvoru 01
   - za promenu aproprijacije na drugim izvorima finansiranja
   - dostavljanje zahteva u pisanoj formi na obrascu Zahtev za promenu aproprijacije
- Praćenje statusa zahteva u IFISuP-u
- Preduzimanje radnji ako je status zahteva odbijen
- Praćenje izmena u IFISuP nakon odobrenog zahteva u IFISuP
- Izmena finansijskog plana posle odobrenja zahteva za promenu aproprijacija
- Najčešća pitanja i dileme koje se javljaju u praksi i rešenja koja će se koristiti u operativnom radu
11.50h Pauza
12.10h Odgovori na pitanja za primenu IFISuP u praksi
  predavač: Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
12.50h SPIRI - UPUTSTVA ZA POČETAK PRAKTIČNOG RADA U DIGITALNOJ PLATFORMI (Tehnički deo - korak po korak)
- Prijava na sistem SPIRI
- Prve aktivnosti u sistemu SPIRI:
   - pristup sistemu SPIRI
   - šifarnici
   - evidencioni računi
   - aproprijacije
   - kvote
   - finansijski plan
- Vođenje poslovnih knjiga i dostavljanje godišnjih FI
- Preuzete obaveze i plaćanje preuzetih obaveza
13.30h Odgovori na pitanja za primenu SPIRI u praksi
  predavač: Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu BESPLATNO
IPC NEPRETPLATNICI koji su gledali ovaj webinar
u prethodnim terminima (13, 22, 28. mart, 12. ili 22. april)
5.700,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE WEBINARA BESPLATNO

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15254


Prijava