12.4. Kalendar obaveza privrednih društava za APRIL 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. mart 2016. godine 15.04.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mart 2016. godine 15.04.
3. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za I kvartal 2016. godine 15.04.
4. Podnošenje I tromesečnog obračuna akcize 20.04.
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.04.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.04.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE 20.04.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I 20.04.
9. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. april 2016. godine 28.04.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u martu 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.04. / 11.04. *
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za mart 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.04.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika 15.04.
4. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za I kvartal 2016. godine 15.04.
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za kvartalne obveznike PDV 15.04.
6. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.04. / 18.04. *
7. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike 16.04. / 18.04. *
8. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u I kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 5) 30.04. / 04.05. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za mart mesec 2016. godine 15.04.
2. Podnošenje Obrasca PPDSO za porez po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona, za otkup sekundarnih sirovina i otpada u januaru i februaru 2016. godine 15.04.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 31.03.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.04. / 04.05. *
4. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u martu 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.04.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za mart 2016. godine 15.04.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 31.03.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.04. / 04.05. *
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.04.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za mart 2016. godine 05.04.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u martu 2016. godine 10.04. / 11.04. *
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za mart 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.04.
5. Plaćanje komunalnih taksa - za mart 2016. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.04.
6. Podnošenje obrazaca M-4 i M-4K za utvrđivanje staža osiguranja 30.04. / 04.05. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za mart 2016. godine 30.04. / 04.05. *
8. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za mart 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.04.
VI Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje godišnjeg izveštaja za 2015. godinu Komisiji za hartije od vrednosti (a ukoliko su hartije od vrednosti uključene u trgovanje izveštaj se dostavlja i regulisanom tržištu) 30.04. / 04.05. *
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za I kvartal 2016. godine 10.04. / 11.04. *
VIII Javne nabavke
1. Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period januar-mart 2016. godine 10.04. / 11.04. *
2. Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici poseban izveštaj za 2015. godinu o sprovedenom nadzoru nad primenom Zakona 30.04. / 04.05. *

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.