12.12. Kalendar obaveza privrednih društava za DECEMBAR 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. novembar 2016. godine 15.12.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za novembar 2016. godine 15.12.
3. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.12.
4. Uplata akcize obračunate za period 01. - 15. decembar 2016. godine 30.12.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u novembru 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.12. /
12.12. *
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za novembar 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona  15.12.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.12.
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.12.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za novembar mesec 2016. godine 15.12.
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01. - 30.11.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.12.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u novembru 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.12.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za novembar 2016. godine 15.12.
3. Obaveštenje PU za opredeljivanje preduzetnika za isplatu lične zarade od 01.01.2017. godine 15.12.
4. Obaveštenje PU o prestanku isplate lične zarade od 01.01.2017. godine 15.12.
5. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01. - 30.11.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.12.
6. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.12.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za novembar 2016. godine 05.12.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u novembru 2016. godine 10.12. /
12.12. *
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za novembar 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.12.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za novembar 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.12.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za novembar 2016. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju 15.12.
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za novembar 2016. godine 31.12. /
4.01. *
VI Računovodstvo i revizija
1. Prijavljivanje preduzetnika koji su poslovne knjige vodili po sistemu dvojnog knjigovodstva da su u 2016. godini prestali sa primenom tog sistema 31.12.
2. Prijavljivanje preduzetnika koji su do 2016. godine poslovne knjige vodili po sistemu prostog knjigovodstva da su u 2016. godini primenili sistem dvojnog knjigovodstva 31.12.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.