12.2. Kalendar obaveza privrednih društava za FEBRUAR 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. januar 2016. godine 15.02. / 17.02. *
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za januar 2016. godine 15.02. / 17.02. *
3. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.02. / 22.02. *
4. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. februar 2016. godine 29.02.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u januaru 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.02.
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za januar 2015. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.02. / 17.02. *
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika 15.02. / 17.02. *
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 18.02.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za januar mesec 2016. godine 15.02. / 17.02. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 31.01.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 29.02.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u januaru 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.02.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za januar 2016. godine 15.02. / 17.02. *
3. Prijava za utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike - Obrazac PPD-SU - rok za podnošenje 15.02. / 17.02. *
4. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 31.01.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 29.02.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porezi na imovinu
1. Prva rata poreza na imovinu za 2016. godinu u visini poslednje rate za 2015. godinu 14.02. / 17.02. *
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.02.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za januar 2016. godine 05.02.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u januaru 2016. godine 10.02.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za januar 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.02. / 17.02. *
5. Plaćanje komunalnih taksa - za januar 2016. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju 15.02. / 17.02. *
6. Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za IV kvartal 2015. godine 15.02. / 17.02. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za januar 2016. godine 29.02.
8. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za januar 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15 dana od dana plaćanja
VII Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) Agenciji za privredne registre - za 2015. godinu 29.02.
2. Dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u 2015. godini Agenciji za privredne registre 29.02.
VIII Javne nabavke
1. Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period oktobar-decembar 2015. godine 10.02.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.