12.1. Kalendar obaveza privrednih društava za JANUAR 2016. godine

I Akcize
15.01. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. decembar 2015. godine
15.01. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za IV kvartal 2015. godine
15.01. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2015. godine
15.01. Dostavljanje popisne liste niskoalkoholnih pića koja proizvođač ima proizvedena na dan 31. decembra 2015. godine
20.01. Podnošenje IV kvartalnog obračuna akciza za 2015. godinu
20.01. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G
20.01. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T
20.01. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-BP
20.01. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE
20.01. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I
29.01. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. januar 2016. godine
II Porez na dodatu vrednost
10.01. / 11.01. * Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. i iz člana 44. stav 3. Zakona o PDV za obaveze nastale u decembru 2015. godine - koji nisu PDV obveznici
15.01. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za decembar 2015. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona
15.01. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika
15.01. Podnošenje zahteva za promenu tromesečnog u mesečni poreski period (po želji obveznika)
15.01. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za IV kvartal 2015. godine
16.01. / 18.01. * Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike
16.01. / 18.01. * Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike
30.01. / 01.02. * Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u IV kvartalu 2015. godine (Obrazac REF 5)
III Porez na dobit pravnih lica
15.01. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za decembar mesec 2015. godine
15.01. Podnošenje Obrasca PPDSO za porez po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona, za otkup sekundarnih sirovina i otpada u IV kvartalu
pri isplati Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada
IV Porez na dohodak građana
05.01. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u decembru 2015. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi)
15.01. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za decembar 2015. godine
31.01. / 01.02. * Paušalci kod kojih se značajnije promeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze podnose PPDG-1R
31.01. / 01.02. * Dostavljanje Obrasca PPP-PO svim primaocima prihoda u 2015. godini
pre isplate prihoda Podnošenje elektronske PPP-PD prijave
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
05.01. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću
05.01. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za decembar 2015. godine
10.01. / 11.01. * Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u decembru 2015. godine
15.01. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2015. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci)
15.01. Plaćanje komunalnih taksa - za decembar 2015. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
31.01. / 01.02. * Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za decembar 2015. godine
15 dana od dana plaćanja Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za decembar 2015. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac
VI Računovodstvo i revizija
30.01. Usvajanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine
VII Devizno poslovanje
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za IV kvartal 2015. godine
10.01. / 11.01. * Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za IV kvartal 2015. godine
VIII Javne nabavke
10.01. / 11.01. * Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period oktobar-decembar 2015. godine

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.*

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.