12.7. Kalendar obaveza privrednih društava za JUL 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. jun 2016. godine 15.07.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jun 2016. godine 15.07.
3. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za II kvartal 2016. godine 15.07.
4. Podnošenje II tromesečnog obračuna akcize za period 01.01.-30.06.2016. godine i uplata razlike akcize po obračunu 20.07.
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.07.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.07.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE 20.07.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I 20.07.
9. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. jul 2016. godine 29.07.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u junu 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.07. / 11.07. *
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za jun 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.07.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.07.
4. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za II kvartal 2016. godine 15.07.
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV za sticanje statusa pretežnog izvoznika za tromesečne obveznike 15.07.
6. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.07. / 18.07. *
7. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za tromesečne obveznike 16.07. / 18.07. *
8. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u II kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 5) 30.07. / 01.08. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za jun mesec 2016. godine 15.07.
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01 - 30.06.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.07. / 01.08. *
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u junu 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.07.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za jun 2016. godine 15.07.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01 - 30.06.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.07. / 01.08. *
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.07.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za jun 2016. godine 05.07.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u junu 2016. godine 10.07. / 11.07. *
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za jun 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.07.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za jun 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.07.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za jun 2016. godine - za grad Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju 15.07.
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za jun 2016. godine 31.07. / 01.08. *
VI Računovodstvo i revizija
1. Usvajanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu 31.07.
2. Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije iz člana 34. Zakona o računovodstvu za 2015. godinu 31.07.
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za II kvartal 2016. godine 10.07. / 11.07. *
VIII Javne nabavke
1. Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period april-jun 2016. godine 10.07. / 11.07. *

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.