12.5. Kalendar obaveza privrednih društava za MAJ 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. april 2016. godine 15.05. / 16.05. *
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za april 2016. godine 15.05. / 16.05. *
3. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.05.
4. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. maj 2016. godine 31.05.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u aprilu 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.05.
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za april 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.05. / 16.05. *
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika 15.05. / 16.05. *
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 17.05.
5. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za nabavku dobara i usluga u I kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 3A) 30.05.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za april mesec 2016. godine 15.05. / 16.05. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 30.04.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.05.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u aprilu 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.05.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za april 2016. godine 15.05. / 16.05. *
3. Podnošenje prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu 15.05. / 16.05. *
4. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 30.04.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.05.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porez na imovinu
1. Druga rata poreza na imovinu za 2016. godinu - za obveznike koji vode poslovne knjige i za fizička lica - koja plaćaju po rešenju 15.05. / 16.05. *
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.05.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za april 2016. godine 05.05.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u aprilu 2016. godine 10.05.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za april 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.05. / 16.05. *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za april 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.05. / 16.05. *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za april 2016. godine:
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.05. / 16.05. *
7. Uplata naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za I kvartal 2016. godine 15.05. / 16.05. *
8. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za april 2016. godine 31.05.
VII Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. godine Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta - dostavljaju javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta 15.05. / 16.05. *
VIII Javne nabavke
1. Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period januar-mart 2016. godine 10.05.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.