* Osnovicu čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu.

NAPOMENA:

Na primanja koja imaju karakter zarade obračunava se i plaća porez od 10%, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ukupno 19,9% na teret zaposlenog i 17,9% na teret poslodavca.