10.13. Kalendar obaveza za JANUAR 2019. godine

R.
br.
VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. decembar 2018. godine 15.01.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2018. godine 15.01.
3. Podnošenje PP OA za obračun akcize za decembar 2018. godine 15.01.
4. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za IV kvartal 2018. godine 15.01.
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.01. / 21.01. *
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.01. / 21.01. *
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-ETE 20.01. / 21.01. *
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-I 20.01. / 21.01. *
9. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. januar 2019. godine 31.01.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u decembru 2018. godine - koji nisu PDV obveznici 10.01.
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za decembar 2018. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.01.
3. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za IV kvartal 2018. godine 15.01.
4. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika mesečne obveznike 15.01.
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika kvartalne obveznike 15.01.
6. Podnošenje zahteva za promenu tromesečnog u mesečni poreski period (po želji obveznika) 15.01.
7. Dostavljanje obaveštenja o otkupu poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV i sekundarnih sirovina od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV izvršenom u 2018. godini 15.01.
8. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.01.
9. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike 16.01.
10. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u IV kvartalu 2018. godine (Obrazac REF 5) 30.01.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za decembar mesec 2018. godine 15.01.
2. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada tri dana od dana isplate prihoda
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u decembru 2018. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.01. / 08.01. *
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za decembar 2018. godine 15.01.
3. Paušalci kod kojih se značajnije promeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze podnose PPDG-1R 31.01.
4. Dostavljanje Obrasca PPP-PO svim primaocima prihoda u 2018. godini 31.01.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.01. / 08.01. *
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za decembar 2018. godine 05.01. / 08.01. *
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u decembru 2018. godine 10.01.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2018. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.01.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za decembar 2018. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.01.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za decembar 2018. godine- za grad Beograd- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju 15.01.
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za decembar 2018. godine 31.01.
VI Računovodstvo i revizija
1. Usvajanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine 29.01.
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za IV kvartal 2018. godine 10.01.
VIII Javne nabavke
1. Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period oktobar-decembar 2018. godine 10.01.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.