7.13. KALENDAR rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2019. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
5.1. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu januaru 2019. godine Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)
5.1. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec decembar 2018. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti
Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)
5.1. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
7.1. Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih) Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)
10.1. Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sredstava (razlika) po umanjenju zarada/ plata za mesec decembar 2018. godine Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014 i 95/2018)
10.1. Indirektni korisnici budžetskih sredstava republičkog i lokalnog nivoa vlasti, korisnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar - decembar 2018. godine Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)
10.1. Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima specifikacije vraćenih sredstava, koja su im preneta na podračun za redovnu delatnost prema razdelima, glavama, funkcijama, a koja nisu potrošena, na Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava Član 3. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)
15.1. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec decembar 2018. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti Čl. 7. i 8. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2018. godini ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018)
15.1. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.1. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.1. Jedinice lokalne samouprave popunjavaju i dostavljaju nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor podatke o planiranim prihodima i primanjima, planiranim rashodima i izdacima, obračun suficita/deficita sa računom finansiranja o platama i broju zaposlenih, na osnovu usvojene Odluke o budžetu za 2019. godinu Član 1. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)
20.1. - Direktni korisnici budžetskih sredstava koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta predaju Upravi za trezor- Direktni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju izveštaj o izvršenju budžeta za period januar - decembar 2018. godine i podnose ga Upravi za trezor- Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar - decembar 2018. godine i podnose ga Upravi za trezor- Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar - decembar 2018. godine i podnosi ga Upravi za trezor Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)
31.1. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za decembar 2018. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015,  113/2017 i 95/2018)
31.1. - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2018. godine- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2018. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade- Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))

Napomena:Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi pomeraju se  tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje)).