4.1. Stope zatezne kamate

Period Godišnja stopa zatezne kamate
Od 8. jula 2016. do 7. septembra 2017. godine 12,00 %
Od 8. septembra 2017. do 9. oktobra 2017. godine 11,75%
Od 10. oktobra 2017. do 14. marta 2018. godine 11,50%
Od 15. marta 2018. do 12. aprila 2018. godine 11,25%
Od 13. aprila 2018. do izmene referentne stope NBS koja iznosi 3,00% 11,00%

Zatezna kamata se od 25.12.2012. godine obračunava u skladu sa novim Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012), a utvrđuje se tako što se na referentnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.