* Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017).

** Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018).

*** Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-168/2019 od 16.1.2019. godine.