1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/2020).

2 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.