Stope zatezne kamate

Period Godišnja stopa zatezne kamate
(RKS + 8%)
Od 9.12.2022. do 12.1.2023. 13,00%
Od 13.1.2023. do izmene referentne stope NBS koja iznosi 5,25% 13,25%

Zatezna kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) na osnovu godišnje stope zatezne kamate koja se utvrđuje tako što se na referentnu kamatnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.