INFORMACIJE O RADU UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Udruženje računovođa u javnom sektoru održalo je dana 4. marta 2019. godine u prostorijama Dečjeg kulturnog centra, Beograd, Takovska br. 8 – kod RTS-a Prvu redovnu godišnju Skupštinu Udruženja računovođa u javnom sektoru

O radu i aktivnostima Udruženja bliže smo upoznali članove Udruženja u objavljenim napisima u časopisu "Budžet" br. 14/2018, 24/2018 i 6/2019.

Rad Skupštine Udruženja

Na održanoj Prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja računovođa u javnom sektoru, pored radnog dela, obeležen je i Dan računovođa u javnom sektoru, uspostavljen članom 29. Statuta Udruženja računovođa u javnom sektoru, kojim se 6. mart obeležava kao sećanje na donošenje Zakona o državnom računovodstvu Kraljevine Srbije 1910.godine.

Povodom Dana računovođa u javnom sektoru predsednik Skupštine Udruženja Dragoš Ristić izložio je istorijat o razvoju državnog računovodstva Srbije. Tekst izlaganja objavljen je u časopisu "Budžet" br. 6/2019. – strana 145.

U radnom delu Skupštine Udruženja jednoglasno su usvojeni:

 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Izveštaj o izvršenju Programa rada Udruženja za 2018. godinu,
 • Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana Udruženja za 2018. godinu,
 • Godišnji finansijski izveštaj – Završni račun Udruženja za 2018. godinu,
 • Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Udruženja u 2018. godini,
 • Program rada Udruženja za 2019.godinu, i
 • Finansijski plan Udruženja za 2019.godinu.

Usvojena akta na pomenutoj sednici Skupštine Udruženja objavićemo u "Biltenu" br. 2 Udruženja računovođa u javnom sektoru.

Članarina

 • Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 120,00 dinara na tekući račun Udruženja broj: 160-511043-32 kod Banca Intesa.
 • Pozivaju se članovi Udruženja koji nisu uplatili članarinu za 2018. godinu da to odmah učine i da istovremeno uplate i članarinu za 2019. godinu

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA - BILTEN 1

PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
11000 Beograd, Višegradska 6/II ulaz

Osnovano je Udruženje računovođa u javnom sektoru koje ima za cilj da štiti status i profesionalni interes članova Udruženja i da iskustvima iz prakse utiče na donošenje pozitivne zakonodavne regulative.

Pozivaju se svi zainteresovani koji rade na računovodstvenim poslovima i na razvoju i promociji računovodstvene struke u javnom sektoru da se učlane u Udruženje računovođa u javnom sektoru.

Prijava popunjena na web sajtu automatski se prosleđuje na e-mail Udruženja.

Računovođe koje su ranije popunile prijave za učlanjenje u Stručni savet računovođa treba takođe da popune priloženu novu Prijavu.

S poštovanjem,
Beograd, 5. april 2018. godine

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Izvod iz Statuta

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su da:

 • pruži pomoć u radu članovima Udruženja radi obezbeđenja što stručnijeg i efikasnijeg rada pri obavljanju računovodstvenih poslova;
 • vodi organizovanu brigu o profesionalnom i stručnom usavršavanju svojih članova u skladu sa važećom zakonskom regulativom i pruža stručnu pomoć prilikom sticanja profesionalnih zvanja;
 • štiti status i profesionalni interes članova i utiče na adekvatno vrednovanje njihovog rada i doprinosa razvoju korisnika u javnom sektoru, a na taj način i razvoju društva u celini;
 • obaveštava i informiše članstvo o primeni zakonske regulative putem seminara, kurseva i sl.;
 • sarađuje sa sličnim strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, naučnim institucijama, nadležnim ministarstvima i ostalim asocijacijama od značaja za rad Udruženja;
 • unapređuje rad računovodstvenih službi i profesionalnih znanja zaposlenih u njima;
 • iskustvima iz prakse utiče na donošenje i unapređenje pozitivne zakonske regulative.

IPC višednevno SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 4-7. decembar 2019.

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

Palić

Izmene ZAKONA O PDV

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

Poslovanje BUDŽETSKIH KORISNIKA

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

PLANIRANJE NABAVKI za 2020. godinu

JAVNE NABAVKE u praksi

IPC jednodnevna SAVETOVANJA
- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2019/2020. godinu -

Izmene ZAKONA O PDV i ZAKONA O POREZU NA DOHODAK...

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU - primena od 1. januara 2020.

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

NOVINE U SASTAVLJANJU PORESKOG BILANSA za 2019. godinu

NOVI SAD, 18. novembar 2019. - POPUNJENO

BEOGRAD, 19. novembar 2019.

NIŠ, 27. novembar 2019.

VRNJAČKA BANJA, 5. i 6. decembar 2019.

IPC WEBINAR, 26. i 28. novembar 2019. - od 12h u vašoj kancelariji

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNA PREDUZEĆA
- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JP za 2020. godinu

PLANIRANJE ZARADA U JP za 2020. godinu

RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2020.

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu

Izmene PDV i novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

BEOGRAD, 20. novembar 2019.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE
- BESPLATNO za pretplatnike na IPC KOMPLET za JAVNE NABAVKE za 2020. -

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

NOVI SAD, 2. decembar 2019. od 13.30h

VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019. od 9.30h

BEOGRAD, 12. decembar 2019. od 9.30h

NOVI SAD, 15. januar 2020. od 9.30h

BEOGRAD, 28. januar 2020. od 9.30h

IPC TRENING

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 29. novembar 2019.

IPC WEBINAR - Izmene PDV i novi Zakon o RAČUNOVODSTVU
- VIDEO SNIMAK - Besplatno za IPC pretplatnike -

VIDEO SNIMAK - Uputstvo za popunjavanje obrasca POPDV

video