UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU VAS POZIVA:

Poštovana/i,

Pozivamo vas da prisustvujete Prvoj redovnoj godišnjoj skupštini Udruženja računovođa u javnom sektoru koja će se održati dana 4. marta 2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 11:40 časova u prostorijama Dečjeg kulturnog centra – Beograd, Takovska broj 8 kod RTS-a.

Informativno poslovni centar – IPC, Beograd će istog dana, nakon završetka rada Skupštine Udruženja, za sve učesnike održati besplatno savetovanje o aktuelnostima u poslovanju korisnika javnih sredstava.

DNEVNI RED SKUPŠTINE
 • Izbor radnog predsedništva
 • Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
 • Izlaganje povodom Dana računovođa u javnom sektoru (izlagač Dragoš Ristić)
 • Poslovnik o radu Skupštine Udruženja
 • Izveštaj o izvršenju Programa rada Udruženja za 2018. godinu
 • Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana Udruženja za 2018. godinu
 • Godišnji finansijski izveštaj - završni račun Udruženja za 2018. godinu
 • Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Udruženja u 2018. godini
 • Program rada Udruženja za 2019. godinu
 • Finansijski plan Udruženja za 2019. godinu
 • Razno

S poštovanjem,
Beograd, 20. februar 2019. godine

Predsednik Skupštine Udruženja
Dragoš Ristić

POSLOVNIK O RADU UDRUŽENJA

PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
11000 Beograd, Višegradska 6/II ulaz

Osnovano je Udruženje računovođa u javnom sektoru koje ima za cilj da štiti status i profesionalni interes članova Udruženja i da iskustvima iz prakse utiče na donošenje pozitivne zakonodavne regulative.

Pozivaju se svi zainteresovani koji rade na računovodstvenim poslovima i na razvoju i promociji računovodstvene struke u javnom sektoru da se učlane u Udruženje računovođa u javnom sektoru.

Prijavu koja se daje na web sajtu treba popuniti i poslati na e-mail udruzenje@ipc.rs ili na naznačenu adresu.

Računovođe koje su ranije popunile prijave za učlanjenje u Stručni savet računovođa treba takođe da popune priloženu novu Prijavu.

S poštovanjem,
Beograd, 5. april 2018. godine

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Izvod iz Statuta

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su da:

 • pruži pomoć u radu članovima Udruženja radi obezbeđenja što stručnijeg i efikasnijeg rada pri obavljanju računovodstvenih poslova;
 • vodi organizovanu brigu o profesionalnom i stručnom usavršavanju svojih članova u skladu sa važećom zakonskom regulativom i pruža stručnu pomoć prilikom sticanja profesionalnih zvanja;
 • štiti status i profesionalni interes članova i utiče na adekvatno vrednovanje njihovog rada i doprinosa razvoju korisnika u javnom sektoru, a na taj način i razvoju društva u celini;
 • obaveštava i informiše članstvo o primeni zakonske regulative putem seminara, kurseva i sl.;
 • sarađuje sa sličnim strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, naučnim institucijama, nadležnim ministarstvima i ostalim asocijacijama od značaja za rad Udruženja;
 • unapređuje rad računovodstvenih službi i profesionalnih znanja zaposlenih u njima;
 • iskustvima iz prakse utiče na donošenje i unapređenje pozitivne zakonske regulative.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a