11. OKTOBRA 2015. GODINE - STUPAJU NA SNAGU PODZAKONSKI AKTI KOJE JE DONELA UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Datum objave: 09-10-2015


3.10.2015. godine u "Službenom glasniku RS", broj 83/15, objavljeni su sledeći podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke, a koji su usklađeni sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12, 14/15 i 68/15):

- Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

- Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

- Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Podzakonski akti stupaju na snagu 11.10.2015. godine.