Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/18 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, donet na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 (ispr.), 57/2011, 110/2012 (US), 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 (US), 106/2015 i 10/2016 (dr. zakon)).

Pravilnik stupa na snagu 18. avgusta 2018. godine, osim odredaba člana 2. stav 2, člana 3. stav 2, člana 4. stav 1, člana 5. st. 1, 4, 5. i 8, člana 6. stav 3, člana 7. stav 2, člana 8, člana 9. stav 2. i člana 10. stav 2, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i odredbe člana 14. stav 19. koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine.