DONET JE PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

Datum objave: 16-03-2016


U skladu sa ovlašćenjima iz člana 12. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) Ministar finansija doneo je Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen 15.03.2016. godine u “Službenom glasniku RS", broj 28/2016 i koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 23. marta 2016. godine.

 

Ovim pravilnikom bliže je uređeno postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

 

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

 

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

 

Opširnije o Pravilniku možete se informisati u narednim brojevima časopisa Revizor i Budžet kao i u elektronskom paketu IPC.FIP.