Donet je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018, objavljen je novi Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja. Ovim pravilnikom se uređuju: program obuke u skladu sa standardima kompetencija direktora, program ispita, način i postupak polaganja ispita, sastav i način rada komisije ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine pred kojom se polaže ispit za direktora, sadržina i izgled obrasca licence za direktora, sadržaj i način vođenja registra izdatih licenci za direktora, naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita i sticanjem licence za direktora.

Pravilnik stupa na snagu 25. avgusta 2018. godine.

→ Detaljnije o ovom Pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.RaP, odnosno u časopisu Pravnik (štampano izdanje).