DONET JE SET PRAVILNIKA O PORESKIM PRIJAVAMA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. MARTA 2016. GODINE

Datum objave: 23-02-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 14/2016 objavljeni su:

 

1. Pravilnik o poreskoj prijavi i obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

 

2. Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

 

3. Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju

4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 

5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

 

6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

 

Odredbe ovih pravilnika primenjuju se od 1. marta 2016. godine.

 

Detaljnije o primeni novih pravilnika možete pročitati u sledećem broju časopisa REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP, a isti će biti tema i na našem jednodnevnom savetovanju 18. marta 2016. godine u Beogradu.