DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Datum objave: 05-08-2015


31. jula 2015. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Ovaj zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/2015 i stupa na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Novine koje donosi ovaj zakon se odnose na izmene nabavki na koje se zakon ne primenjuje, istovrsnost nabavke kao nov pojam, obavezne mere za sprečavanje korupcije, izmene u pojedinim vrstama postupka i centralizovanim nabavkama, novine u načinu planiranja JN i sadržaju plana JN, sadržini konkursne dokumentacije, dokazivanju ispunjenosti uslova za učešće u postupku (izjavom), objavljivanje na Portalu JN umesto dostave, izmene rokova za pojedine radnje u postupku, novi oglasi o javnoj nabavci, sadržaj izveštaja o stručnoj oceni ponuda, izmene tokom trajanja ugovora, izmene u postupku po zahtevu za zaštitu prava i dr.

Nova zakonska rešenja unapređuju sistem javnih nabavki u Republici Srbiji, usklađuju ga sa direktivama EU koje uređuju oblast javnih nabavki donetim u 2014. godini i doprinose daljem jačanju sistema javnih nabavki, kao i efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h