Doneta je Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljena je Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, doneta na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 29. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 – (US), 55/2014 i 47/2018) i Rešenja o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine broj 208-00-01/2018-27/01 od 15. avgusta 2018. godine

Ovom odlukom raspisuju se izbori za članove nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Za dan održavanja izbora određuje se nedelja 4. novembar 2018. godine, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.

Odluka stupa na snagu 17. avgusta 2018.