DONETA JE ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NBS

Datum objave: 02-12-2017


 

U "Službenom glasniku RS", broj 108/2017 objavljena je Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije . Odluku je donela guvernerka Narodne banke Srbije.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 

Odredbe ove odluke primenjuju se na finansijske izveštaje koji se sastavljaju nakon početka primene ove odluke.

 

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014).