Doneti su novi propisi iz oblasti carinskog poslovanja

Datum objave: 16-06-2019


U skladu sa članom 281. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS" broj 95/2018, u daljem tekstu: Zakon) doneti su sledeći propisi iz oblasti carinskog poslovanja ("Službeni glasnik RS" broj 42/2019):

  • Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (prema članu 280. Zakona);
  • Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku (prema članu 15. Zakona);
  • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prema članu 144. Zakona);
  • Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka (prema članu 141. Zakona) i
  • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa (prema članu 167. Zakona).

Detaljnija objašnjenja o navedenim propisima, koji se primenjuju od  17. juna 2019. godine, daćemo u našem časopisu "Revizor".