Doneti su Pravilnici o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj i tržišnoj inspekciji

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljeni su:

- Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj inspekciji, kojim se bliže se propisuju oblik i način vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj inspekciji i kod imaoca javnog ovlašćenja, odnosno kontrole nad postupanjem lica koje ima ovlašćenje da vrši inspekcijski nadzor u oblasti prosvete – prosvetnog inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora.

- Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u tržišnoj inspekciji, kojim se bliže se propisuju oblik i način vršenja unutrašnje kontrole u tržišnoj inspekciji, odnosno nadzor nad postupanjem tržišnih inspektora i službenika ovlašćenih za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti iz nadležnosti tržišne inspekcije.

Oba pravilnik doneta su na osnovu člana 54. stav 5. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 36/2015) i stupaju na snagu 25. avgusta 2018. godine.