Dopuna Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima NBS vrši nadzor

Datum objave: 27-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 103/2018 od 26. decembra 2018. godine objavljena je:

Odluka o dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor.

Dopunama Odluke o Smernicama uređuje se način na koji ovlašćeni menjači i javni poštanski operator sprovode pristup zasnovan na proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kroz primenu adekvatnih radnji i mera, u cilju otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i uspostavljanja delotvornih sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Ova odluka stupa na snagu 1. januara 2019. godine.