DOPUNJENA JE UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Datum objave: 12-12-2017


U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 (ispr.), 86/2013, 119/2014, 86/2015 i 95/2016), uneta je odredba člana 17d u kojoj su precizirani lekovi sa Liste lekova kao i lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova za koje do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2019. godinu, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2018. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite.

 

Uredba je stupila na snagu 12.12.2017. godine.