Informacija o Projektu Tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

Datum objave: 04-02-2019


U okviru Projekta Tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja (finansiranog od strane Vlade Švajcarske Konfederacije, a koji se sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom) čiji je cilj unapređenje finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, u toku je realizacija dela Projekta koji se odnosi na dalje usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije u oblasti korporativnog računovodstva i zakonske revizije sa pravnim tekovinama EU (Direktiva 2013/34/EU, Direktiva 2014/95/EU, Direktiva 2014/56/EU i Uredba EU 537/2014) i najboljom međunarodnom praksom.

Podsećamo da su u početnoj fazi (krajem 2017. i tokom 2018. godine), nakon izvršene analize usaglašenosti propisa Republike Srbije sa zakonodavstvom EU, i analize uporednog zakonodavstva pojedinih zemalja članica EU, konsultanti (konzorcijum koji čine Univerzitet Singidunum i Informativno poslovni centar d.o.o.) koje je angažovalo Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, izradili prve radne verzije Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji. Navedeni materijali su, shodno proceduri predviđenoj na ovom Projektu, dostavljeni na komentare Odboru za upravljanje projektom (koji je sastavljen od predstavnika relevantnih državnih organa i institucija, predstavnika računovodstvene i revizorske struke, predstavnika privrede i dr.), kao i predstavnicima Svetske banke.

Po dobijanju komentara i sugestija na prve radne verzije predmetnih zakona (krajem 2018. godine), konsultanti su pristupili izradi novih verzija predmetnih zakona, sa pratećim dokumentima (obrazloženja, tabele usklađenosti sa relevantnim propisima EU i dr.). Očekuje se da korigovane radne verzije Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji, a nakon dostavljanja novih komentara/sugestija od strane članova Odbora, budu spremne krajem prvog, odnosno početkom drugog kvartala ove godine. Usvajanje ovih zakona planirano je najkasnije do kraja 2019. godine.