Izmene i dopune Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OSO

Datum objave: 29-12-2018


Izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova ("Službeni glasnik RS" broj 104/2018) koji stupa na snagu 5. januara 2019. godine, a primenjuje se počev od pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2018. godinu uređen je sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja, i to za:

  • direktne i indirektne korisnike koji svoje finansijsko poslovanje obavljaju preko sopstvenih računa i koji vode glavnu knjigu, kao i korisnike sredstava RFZO;
  • direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava koji svoje finansijsko poslovanje ne obavljaju preko sopstvenog računa i koji vode samo pomoćne knjige i evidencije;
  • završne račune budžeta Republike, budžete AP, jedinica lokalne samouprave i organizacije za obavezno socijalno osiguranje;
  • konsolidovane godišnje finansijske izveštaje budžeta Republike, budžeta AP i jedinica lokalne samouprave;

Precizirano je takođe, da ukoliko direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike imaju programski deo budžeta, popunjavaju i dostavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5, i to za svaki projekat pojedinačno.

Na kraju promenjen je i opis pojedinih OP oznaka u okviru obrazaca 1, 2, 4 i 5.

Opširnije o navedenim izmenama pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u elektronskom izdanju FiP, kao i štampanom izdanju časopisa Budžet broj 3/2019.