IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM (

Datum objave: 21-12-2017


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 114 od 20.12.2017. godine), koje stupaju na snagu 1. januara 2018. godine predviđa se da dosadašnji prihodi na kafu u okviru sintetičkog konta 717500 - Akcize na kafu, razdvajaju na:

- akcize pri uvozu kafe,

- akcize na kafu proizvedenu u zemlji.

S tim u vezi u Prilogu 2 - Kontni plan, u klasi 700000 - TEKUĆI PRIHODI, posle subanalitičkog konta 717516 - Akciza pri uvozu kafe dodaje se subanalitički konto:

- 717521 - Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

Takođe posle subanalitičkog konta 742313 - Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti, dodaju se subanalitička konta:

- 742314 - Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture

- 742315 - Prihodi koje svojom delatnošću ostvare zavodi za izvršenje krivičnih sankcija

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h