Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Datum objave: 11-05-2019


Poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (dr. zakon), 104/2018, 14/2019 i 33/2019 - u daljem tekstu: Pravilnik) predviđeno je da se kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplatu vodi Poreska uprava, u koloni 8 Priloga 1, u element - poziv na broj odobrenja, obavezno unosi:

  • dvocifreni kontrolni broj,
  •  šifra opštine, grada ili Republike, iz kolone 3 Priloga 3, i
  • obeležje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj - PIB, jedinstveni matični broj građana - JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija obveznika, a može imati od jedne do 18 cifara). U tom smislu poslednjom izmenom člana 12. Pravilnika predviđeno je da obeležje za identifikaciju obveznika ima 18, umesto dosadašnjih 15 cifara.

Dopunom člana 27. Pravilnika predviđa se izuzetak od pravila da se uplaćeni javni prihodi i primanja, od strane Uprave za trezor raspoređuju korisnicima svakog radnog dana. Izuzetak se odnosi na raspored uplaćenih javnih prihoda sa računa 845 - Evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a koji može biti privremeno obustavljen na osnovu akta ministra nadležnog za poslove finansija, u skladu sa zakonom. Ovo se ne odnosi na raspored uplaćenih javnih prihoda sa računa 848 - Računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene, u slučajevima pogrešno uplaćenih sredstava, sve do momenta rešavanja reklamacija u vezi sa tim pogrešnim uplatama.

Dopunom Priloga 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda dodaje se redni broj 922a, koji glasi: "840-921924-843-82 - Primanja od superdividendi.

Izmenom Priloga 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, brišu se redni broj:

114

Novi Sad

Novi Sad

223

11-223

126

Novi Sad

Petrovaradin

247

36-247

203

Novi Sad

Grad Novi Sad

511

20-511

a dodaje redni broj 192a, koji glasi:

"192a

Novi Sad

Grad Novi Sad

223

11-223"

U Prilogu 4 - Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica, u okviru dela 2 izvršene su izmene naziva broja šifara za Carinarnicu Beograd, kao i dopune u okviru Carinarnice Niš.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 18. maja 2019. godine, s tim da se odredbe koje regulišu izmene Priloga 3 primenjuju od 18. maja 2019. godine.