Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Datum objave: 29-12-2018


Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", broj 104/2018) koji stupa na snagu 1. januara 2019. godine proširuje se da se na račun 845 - Evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora uplaćuju i prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite. S tim u vezi, prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite uplaćuju se na račun broj 840-31218845-03 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031218845-03.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate prihoda, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite sastoji se iz šest delova, i to:

  • 1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;
  • 2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);
  • 3) dvocifreni broj izvora finansiranja;
  • 4) dvocifreni broj podizvora finansiranja;
  • 5) šestocifreni broj prihoda, odnosno primanja po ekonomskoj klasifikaciji;
  • 6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

Takođe, izvršene su izmene i dopune u okviru Priloga 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda, Priloga 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, kao i Priloga 4 – Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica.

Opširnije o navedenim izmenama pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u elektronskom izdanju FiP, kao i štampanom izdanju časopisa Budžet broj. 3/2019.