IZMENE I DOPUNE U PRAVILNIKU O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

Datum objave: 14-03-2016


Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 24 od 8. marta 2016. godine, a stupa na snagu i primenjuje se od 16. marta 2016. godine.

 

U Pravilniku o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", broj 42/2010, dalje: Pravilnik), izvršene su sledeće izmene i dopune:

 

- U članu 2. Pravilnika dodaje se tačka 4a, kojom je uređeno da u podračune konsolidovanog računa trezora spadaju i posebni namenski dinarski računi uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora koji se otvaraju ostalim korisnicima javnih sredstava i ostalim - posebnim korisnicima javnih sredstava.

 

- Novim članom 5a Pravilnika definiše se evidentiranje sredstva na računu 320 za izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije koji plaćanje vrše preko računa za izvršenje budžeta Republike Srbije kroz sistem izvršenja budžeta Republike.

 

- Prema izmenjenom članu 11. Pravilnika na računima za posebne namene (720, 721, 724, 725, 726, 740, 741, 744, 745, 750, 752, 754, 760, 761 i 764), evidentira se promet i stanje sredstava za posebne namene korisnika sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, odnosno u konsolidovani račun trezora lokalne vlasti, čije je korišćenje i namena utvrđena: zakonom (plate, naknade i dr.), međunarodnim ugovorom (programi i projekti), ugovorom o donaciji, kreditu, odnosno zajmu, sredstva samodoprinosa čija se namena utvrđuje odlukom jedinice lokalne samouprave i druga namenska sredstva čiji promet i stanje je potrebno da se vode na posebnom računu, po odluci organa Republike Srbije, odnosno organa lokalne vlasti, ili odluci organa upravljanja korisnika javnih sredstava.

 

- Dodaje se novi član 11a Pravilnika, kojim je uređeno da na računima 723 - Posebni namenski dinarski račun ostalih korisnika javnih sredstava u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, 743 - Posebni namenski dinarski račun ostalih korisnika javnih sredstava u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti, evidentiraju promet i stanje dinarskih sredstava prenetih iz budžeta. Na računu 763 - Posebni namenski dinarski račun ostalih - posebnih korisnika javnih sredstava, evidentiraju se promet i stanje dinarskih sredstava prenetih iz budžeta pravnim licima i drugim subjektima koji ne pripadaju javnom sektoru. Navedeni računi se konsoliduju u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije.

 

Ostali i ostali - posebni korisnici javnih sredstava mogu da otvore najviše dva računa iz iste grupe (723, 743 ili 763), i to samo u slučaju da je jedan od njih predviđen za sredstva koja su, saglasno zakonu, izuzeta od izvršenja prinudne naplate. 

 

- U članu 13. Pravilnika dodaje se novi stav 4. - Na računu 848 - Račun za objedinjenu naplatu prihoda za određene namene na osnovu elektronske prijave.