IZMENE PRAVILNIKA IZ OBLASTI AKCIZA

Datum objave: 21-12-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 101/2016, objavljeni su:

 

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave - čije odredbe stupaju na snagu 24. decembra 2016. godine, osim odredaba koje se odnose na podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku koje će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Obračun akcize vrši se kao i do sada tromesečno i godišnje, s tim što se poreske prijave za obračun akcize (Obrazac PP OAK i Obrazac PP TOA) podnose elektronskim putem počev od obračunskog perioda koji počinje 1. januara 2017. godine.

 

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju - poreska prijava na Obrascu PP OAEL podnosi se za obavezu po osnovu akcize na električnu energiju koja nastaje počev od 1. januara 2017. godine isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

 

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe - izvršeno je usaglašavanje sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 111/2015). Odredbe ovog Pravilnika stupaju na snagu 24. decembra 2016. godine.

 

Detaljnije o izmenama navedenih pravilnika možete se informisati u časopisu REVIZOR broj 28/2016, elektronskom paketu IPC.FiP, kao i na jednodnevnom SAVETOVANJU 23. decembra 2016. godine u Beogradu.