Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz čl. 9. st. 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

Datum objave: 27-10-2018


Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

U "Službenom glasniku RS", broj 81/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje koji stupa na snagu 3. novembra 2018. godine.

Najvažnije izmene Pravilnika odnose se na sledeće:

- pravo na refakciju plaćene akcize može da ostvari kupac - krajnji korisnik ako derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja i od uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti platio propisani iznos akcize, a koji na osnovu ugovora izdaje kupcu - krajnjem korisniku korporativne neplatne kartice (izdavalac kartice) na osnovu kojih kupac - krajnji korisnik nabavlja derivate nafte, biogoriva i biotečnosti od ovlašećnog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti sa kojim izdavalac kartice ima ugovor o franšizingu, a pod uslovom da poseduje račun izdavaoca kartice sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je platio taj račun, kao i fiskalni isečak izdat od strane ovlašećnog distributera koji se bavi prodajom na malo;

- propisani su novi uslovi koje kupac mora da ispuni da bi ostvario pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, kao i novi Obrazac REF-T i dr.

Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 23 i Budžet br. 23 (štampano izdanje).