IZMENJEN JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE

Datum objave: 10-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 18/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe čije odredbe stupaju na snagu 10. marta 2018. godine.

 

Najvažnije izmene Pravilnika odnose se na sledeće:

- zahtev za refakciju plaćene akcize podnosi se 20 dana po isteku meseca u kome su derivati nafte nabavljeni umesto dosadašnjeg roka od 20 dana po isteku kvartala u kome su derivati nafte nabavljeni;

- precizirane su odredbe koje se odnose na namenu korišćenja pojedinih derivata nafte u smislu da se isti mogu koristiti kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda u industrijske svrhe;

- rešenje organizacione jedinice Poreske uprave sadrži i podatak o periodu, odnosno mesecu za koji se vrši refakcija plaćene akcize;

- propisana je nova Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe;

- usaglašen je Obrazac REF-I sa preciziranim odredbama Pravilnika.

 

Detaljnije o izmenama Pravilnika možete se informisati od 12. marta u elektronskom paketu IPC.FiPonline aplikaciji ipcpropisi.rs,  odnosno od 14. marta u štampanom izdanju časopisa Revizor br. 7