Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Datum objave: 11-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 62/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza čije odredbe stupaju na snagu 11. avgusta 2018. godine.

Najvažnija izmena Pravilnika odnosi se na preciziranje odredaba koje propisuju postupanje obveznika u slučaju kada je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u nekom narednom poreskom periodu.

Takođe, novododatim članom 42a Pravilnika definisano je da se način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja iz člana 24. stav 1. tač. 16b) i 16v) Zakona o PDV propisan odredbama čl. 33-42. ovog pravilnika shodno primenjuje kod realizacije ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih ugovora zaključenih između Republike i finansijske institucije u većinskom vlasništvu druge države, ako su ti ugovori potvrđeni u Narodnoj skupštini i ako je tim ugovorima predviđeno oslobođenje od plaćanja PDV.

→ Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 11. avgusta u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 18 i Budžet br. 17 (štampano izdanje).