Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

Datum objave: 01-08-2018


Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017), donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 59/2018, čije odredbe stupaju na snagu 8. avgusta 2018. godine.

Izmene Pravilnika su:

1. u članu 4. tačka 1) i

2. u članu 10. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

- ukoliko dužnik utvrdi da faktura nije ispravno registrovana u centralnom registru faktura o tome obaveštava poverioca i u slučaju potrebe unosi u centralni registar faktura, u polje reklamacije, podatke za tu reklamaciju, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom;

- na osnovu reklamacija u centralnom registru faktura će se obezbediti posebna evidencija i podaci o reklamiranim fakturama, u cilju vršenja nadzora u skladu sa zakonom.

→ Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor i Budžet (štampana izdanja).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h