Izmenjen je Pravilnik o PDV

Datum objave: 27-02-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 15/2023 objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost čije odredbe stupaju na snagu 1. marta 2023. godine.

Naime, članom 192. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023 - u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da obveznik PDV može da izda jedan račun, uključujući i elektronsku fakturu, za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV (datum prometa dobara ili usluga, vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga, iznos osnovice, poreska stopa koja se primenjuje, iznos PDV i napomena o poreskom oslobođenju).

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarski mesec, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje jednom u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje tri puta u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana svakog kalendarskog meseca u poreskom periodu - kalendarskom tromesečju za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

U članu 192. stav 4. Pravilnika bilo je propisano da se u elektronskoj fakturi iz stava 1. ovog člana kao podatak o datumu prometa navodi datum izdavanja elektronske fakture.

Međutim, izmenom člana 192. stav 4. Pravilnika propisano je da izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, elektronska faktura za promet dobara, odnosno usluga iz stava 1. ovog člana može biti izdata posle poslednjeg dana poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno posle poslednjeg dana kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka iz st. 2. i 3. ovog člana.

Takođe, u članu 192. Pravilnika dodat je stav 5. kojim je propisano da se u elektronskoj fakturi iz stava 1. ovog člana kao podatak o datumu prometa navodi poslednji dan poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno poslednji dan kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana.

U skladu sa navedenim, od 1. marta 2023. godine, elektronska faktura za sukcesivne isporuke dobara, odnosno usluga može biti izdata posle poslednjeg dana kalendarskog meseca, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka kalendarskog meseca, a kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan kalendarskog meseca.