IZMENJEN JE ZAKON O AKCIZAMA

Datum objave: 15-12-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 103/2015 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine.

 

Najvažnije izmene se sastoje u sledećem:

 

- izmenjeni su iznosi akciza na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas;

 

- ukinuta je mogućnost refakcije akcize na derivate nafte koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;

 

- uvedena je akciza na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše 15% vol alkohola;

 

- uvedeno je da u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu;

 

- u osnovicu za obračun akcize na električnu energiju uključuju se i troškovi koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije;

 

- produženo je da se do 31. decembra 2016. godine akciza ne plaća na derivate nafte, i to na:

 

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

 

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije;

 

- podnošenje prijava za obračun akciza u elektronskom obliku neće se vršiti ni u 2016. godini;

 

- proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola, dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu do 15. januara 2016. godine.

 

Detaljnije o izmenama Zakona o akcizama možete pročitati u časopisu REVIZOR broj 28, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin.